welkom

op de ontdekkingsreis van kleur!

follow our awesomeness
  • Geen producten in je winkelmand.
sidearea-image sidearea-image
naar boven
Image Alt

Algemene voorwaarden

De e-commerce site www.beaunoir.be is de online verkoopssite van bedtextiel van het merk “BeauNoir” dat toebehoort aan BeauNoir waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Adv. De Backerstraat 66A te 9450 Denderhoutem, België en met ondernemingsnummer BE 0634 932 009.

De internetgebruiker die een product van BeauNoir wenst te kopen wordt in deze Algemene Voorwaarden als “de klant” aangeduid.

Elke bestelling van een product dat wordt aangeboden op de site veronderstelt de voorafgaande raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de klant van deze Algemene Voorwaarden als uiteengezet onder artikel 2.

De validatie van de bestelbon wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen partijen, dezelfde waarde heeft als een geschreven handtekening en die tot bewijs strekt van de integraliteit van de bestelling en de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen in uitvoering van de genoemde bestelling.

De verkoopsovereenkomst kan gesloten worden in het Nederlands, in het Frans of in het Engels, naar keuze van de klant.

Artikel 1 - Toepassingsgebied

De onderliggende algemene voorwaarden bepalen de rechten en plichten van de partijen die ontstaan uit de online-verkoop van de producten aangeboden op de site toebehorende aan het bedrijf BeauNoir, België.

Hoewel de site zich richt op België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg, worden alle diensten door BeauNoir geleverd vanuit België en wordt de overeenkomst tussen partijen geacht te zijn uitgevoerd in België, met verzending naar vermelde landen.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van producten uitgevoerd via de site en hebben voorrang op alle andere voorwaarden uitgaande van BeauNoir of de klant. Afwijkingen hiervan dienen door BeauNoir voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn toegestaan.

Artikel 2 - Rechtsbekwaamheid en aanvaarding

De persoon die een product van BeauNoir wenst te kopen dient handelingsbekwaam te zijn. Indien een persoon handelingsonbekwaam is verklaard kan hij geen producten kopen op de site van BeauNoir en bijgevolg de hoedanigheid van klant verkrijgen. Deze zal zijn aankopen moeten doen via zijn wettelijke vertegenwoordiger.

De klant aanvaardt deze algemene verkoopsvoorwaarden expliciet door het aanklikken van een vinkje naast de zin “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden”.

Artikel 3 - De producten

De producten die BeauNoir aanbiedt zijn deze zoals ze weergegeven worden op de site op het ogenblik dat de klant zijn bestelling uitvoert en binnen de grenzen van de beschikbaarheid van deze producten.

BeauNoir engageert zich om alles in het werk te stellen om alle bestellingen te leveren.

Desondanks, kan BeauNoir niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere producten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de klant via e-mail of schriftelijk door BeauNoir op de hoogte gesteld worden dat zijn bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd, dan wel opgesplitst wordt.

In het geval dat de onbeschikbaarheid vastgesteld en gecommuniceerd wordt op het moment dat de klant reeds betaald heeft voor zijn producten, zal BeauNoir onmiddellijk aan haar bank vragen om de betaalde bedragen terug te betalen. De klant zal hiervan via e-mail op de hoogte gebracht worden. De snelheid waarmee de effectieve terugbetaling gebeurt, hangt dan af van de betalingsmethode die de klant gebruikt heeft om zijn aankoop te doen. In het geval de aankoop gedaan werd met een creditcard, zal de terugbetaling zichtbaar zijn op het eerstvolgende maandelijkse uittreksel van de creditcard. Als de klant vindt dat de terugbetaling abnormaal lang duurt, is het aan te raden dat de klant contact opneemt met zijn bank.

In elk geval zal BeauNoir de terugbetaling uitvoeren binnen 30 dagen.

Alle producten die op de site te koop aangeboden worden, worden in eer en geweten en zo getrouw mogelijk omschreven. Desalniettemin hebben de foto’s die op de site getoond worden geen enkele contractuele waarde. BeauNoir wijst elke verantwoordelijkheid af voor fouten die in de omschrijvingen van de producten of in de foto’s zouden kunnen optreden, o.a. in geval van lichte afwijking in de kleuren.

Artikel 4 - Prijzen en factuur

De prijzen zijn deze zoals deze worden weergegeven op de site op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling door de klant. De prijzen kunnen verschillen op de verschillende sites aangezien deze zich richten op verschillende landen (België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg) en onderworpen zijn aan verschillende reglementeringen, o.a. inzake BTW. De prijzen die toepasselijk zijn voor de klant zijn deze vermeld op de site die zich richt op het land waaruit de klant zijn bestelling plaatst. De klant dient zijn bestelling te plaatsen vanuit het land waar hij zijn gebruikelijke woonplaats heeft. Het is niet mogelijk om een bestelling in het ene land te plaatsen en te laten leveren in een ander land.

De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces, worden uitgedrukt in euro, en zijn inclusief BTW en administratieve kosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt.

De prijzen van de producten en diensten bevatten niet de transportkosten. Deze kosten worden apart aangerekend en de klant zal deze bovenop de aankoopprijs betalen. Ingeval aan de klant een korting toegestaan werd, zal deze apart van de prijs afgetrokken worden.

BeauNoir behoudt zich het recht voor om op elk moment de verkoopprijzen en de transportkosten te wijzigen. Weliswaar zullen de aangekochte producten en kosten altijd gefactureerd worden aan de prijzen die vermeld staan in de e-mail die de bestelling bevestigd. Dit zijn de prijzen die van toepassing waren op het moment van de aankoop, voor zover de producten beschikbaar zijn.

De klant gaat ermee akkoord dat BeauNoir haar factuur in elektronische vorm overmaakt. Indien de klant toch een papieren factuur wenst, kan hij zulks op eenvoudig verzoek aanvragen via het contactformulier .

De producten blijven de eigendom van BeauNoir tot op het ogenblik dat ze integraal betaald zijn door de klant, dit is tot volledige betaling van de aankoopprijs en de kosten.

Artikel 5 - De betalingsmethodes

De aankopen kunnen uitsluitend online betaald worden, met Visa, Mastercard, Bancontact/Mister Cash, PayPal en via direct banking waaronder iDEAL voor de Nederlandse klanten. De bankrekening van de klant wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop, en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de klant haar akkoord gegeven heeft aan BeauNoir. In geval de bank van de klant de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd.

De klant garandeert dat hij gewettigd is om online betalingen met één van de hoger vermelde betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is aan de creditcard/bancontactkaart om alle kosten die voortvloeien uit de transactie te dekken. Zoniet kan BeauNoir de bestelling weigeren.

Voor de afhandeling van de online betaling werkt BeauNoir samen met Mollie. Het beveiligingssysteem dat door Mollie gebruikt wordt is één van de meest betrouwbare en beveiligde ter wereld. BeauNoir heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar klanten. Deze worden dan ook niet opgeslagen bij BeauNoir.

BeauNoir houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een klant waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is. BeauNoir kan eveneens een bestelling weigeren in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vorige bestelling van de klant.

Artikel 6 - Bestelling van de producten

Onafgezien van elk geschreven bewijs waarover de klant zou beschikken, wordt expliciet overeengekomen, dat alleen de gegevens die geregistreerd worden in het informaticasysteem van BeauNoir, haar ‘hosting’ partner, of haar internetbetalingspartner, het bewijs vormen van de communicatie, de inhoud van de bestelling en het geheel van de transacties die plaats gevonden hebben tussen de partijen.

Om een bestelling te plaatsen gaat de klant naar de rubriek van zijn keuze, kiest hij de kleur en maat die hij wenst te ontvangen, vervolgens klikt hij op “in winkelmand”. Op die manier komt het gekozen artikel in het winkelmandje terecht. De klant kan zijn bestelling corrigeren zolang deze zich in het winkelmandje bevindt. Indien de klant zijn order wil bevestigen dient hij een leverings- en betaalmethode te kiezen. Gedurende het hele afrekenproces wordt duidelijk aangegeven wat het totaalbedrag is dat betaald dient te worden. Door het uitvoeren van het betalingsproces wordt de bestelling definitief en kan deze niet langer worden gewijzigd.

De klant ontvangt via een eerste e-mail, na de aankoop, een bevestiging van zijn bestelling. Vervolgens ontvangt de klant een tweede e-mail op het ogenblik dat zijn bestelling verstuurd wordt.

Artikel 7 - Leveringen

Bij de bevestiging van de bestelling, kan de klant kiezen voor een levering aan een bepaald adres (woonplaats, arbeidsplaats of andere).

BeauNoir zal zich naar best vermogen inspannen opdat de bestelling naar dat adres wordt verstuurd binnen 7 tot 10 dagen na de bevestiging van de bestelling. De bezorger zal zich op dat adres aanbieden tijdens werkdagen en zal het of de pakje(s) overhandigen aan de geadresseerde of aan elke andere persoon die aanwezig is op dat adres. In geval van afwezigheid, zal een bericht worden achtergelaten in de postbus van het opgegeven adres met melding bij welk Bpost afhaalpunt u uw bestelling kan ophalen.

Indien de klant het pakket niet afhaalt binnen een termijn van 14 dagen, zal de bestelling automatisch worden teruggezonden naar BeauNoir die vervolgens contact zal nemen met de klant teneinde de levering van de bestelling te regelen. In dat geval kunnen bijkomende leveringskosten van de klant worden geëist.

! OPGELET ! Deze regels gelden enkel voor pakjes die in België geleverd worden. Voor pakjes die in het buitenland geleverd worden, gelden de regels van de internationale partners.

De bestelde producten worden geleverd op het leveradres zoals het door de klant opgegeven wordt tijdens het bestelproces en volgens de voorwaarden die aldaar beschreven worden.

De bestellingen kunnen alleen geleverd worden op adressen die gelegen zijn in Europa.

BeauNoir houdt zich het recht om de bestelling op te splitsen in één of meerdere leveringen in functie van de beschikbaarheid van de producten. Elke levering wordt aangekondigd via e-mail. De levering is vergezeld van een leverbon, waarop ook de details van de geleverde goederen zijn vermeld.

In het geval dat een levering tijdens het leverproces verloren zou raken, en de voorwaarden van dit artikel gerespecteerd worden, dan zal BeauNoir volledig op haar kosten een nieuwe zending versturen als het product nog beschikbaar is, of het bedrag van de bestelling inclusief transportkosten terugbetalen.

Artikel 8 - Herroepingsrecht en retourmodaliteiten

Tenzij expliciet anders is vermeld op de site, heeft de klant het recht om, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de klant het product heeft ontvangen, BeauNoir op de hoogte te stellen dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding moet betalen, en zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven.

Als een klant BeauNoir op de hoogte wil stellen dat hij zijn aankoopovereenkomst wenst te herroepen moet hij dit doen binnen voorgemelde termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag waarop de klant het product heeft ontvangen. De klant kan de volledige bestelling annuleren via e-mail. De e-mail naar info@beaunoir.be moet het volgende bevatten: bestelnummer, besteldatum, leveringsadres en producten (inclusief de naam, kleur en maat van elk product) en de hoeveelheid.

Het herroepingsrecht voor geleverde producten is slechts geldig voor zover het product daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 7 kalenderdagen nadat de klant BeauNoir op de hoogte gebracht heeft dat hij zijn aankoop wenst te herroepen. BeauNoir is hiervan op de hoogte van zodra de klant het volledige retourdocument ingevuld heeft. Het herroepen product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking, niet gebruikt, niet gewassen, in perfecte staat en vergezeld van de originele verkoopfactuur (waarvan de klant een kopie behoudt) en van een volledig ingevuld retourdocument. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden, zal geweigerd worden. Zodra de 7 kalenderdagen verstreken zijn, is BeauNoir niet meer in staat om de retour te aanvaarden, en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender. Er kunnen geen retours aanvaard worden via de fysieke verkooppunten van BeauNoir. De retour moet verstuurd worden naar het volgend adres, dat ook duidelijk vermeld staat op het retourdocument.

BeauNoir
Adv. De Backerstraat 66A
9450 Denderhoutem
België

De kosten en risico’s verbonden aan de retourverzending vallen ten laste van de klant.

Zodra de retourzending ons bereikt zal de terugbetaling van de aankoop gebeuren binnen de 14 kalenderdagen. Op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de klant effectief betaalde bedrag.

De terugbetaling van het aankoopbedrag gebeurt via dezelfde betaalwijze als waarmee de bestelling werd geplaatst, mits aftrek van de verschuldigde bedragen of aankoopbonnen of kortingen gebruikt om de bestelling te plaatsen.

Artikel 9 - Wettelijke garantie en klachtenprocedure

BeauNoir garandeert dat de te koop aangeboden producten geen zichtbare of onzichtbare gebreken vertonen die een normaal gebruik van het product onmogelijk of gevaarlijk maken.

De klant heeft op basis van zijn nationale wetgeving wettelijke rechten die deze garantie onverlet laat.

De klant beschikt over een waarborg voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het product en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. De termijn van twee jaar wordt opgeschort tijdens de periode vereist voor de herstelling of de vervanging van het goed of in geval van onderhandelingen tussen BeauNoir en de klant met het oog op een minnelijke schikking.

Ingeval de klant beroep wenst te doen op deze waarborg dient hij onmiddellijk contact op te nemen met BeauNoir. De klant dient in ieder geval BeauNoir schriftelijk op de hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van maximum twee maanden vanaf de dag waarop de klant het gebrek heeft vastgesteld.

Contact opnemen moet gebeuren via het contactformulier . Het bericht wordt dan automatisch naar BeauNoir gestuurd. De klant kan BeauNoir ook direct contacteren via e-mail: info@beaunoir.be.

De waarborg is in alle geval niet van toepassing voor producten die opzettelijk beschadigd zijn of beschadigd zijn door nalatigheid van de klant. Op dezelfde manier is de waarborg niet van toepassing wanneer de schade afkomstig is van slijtage, transport of verkeerd gebruik.

Artikel 10 - Intellectuele eigendomsrechten

Alle elementen, zoals onder meer, de teksten, de database met alle gegevens die op de website gepubliceerd worden, het logo en de foto’s op de site zijn beschermd door auteursrechten, databankrechten, merkenrechten, octrooirechten en alle andere vormen van intellectuele eigendomsrechten. Ze blijven daarom de exclusieve eigendom van BeauNoir. Om die reden is elke vorm van kopiëren, publicatie, namaak of elke andere vorm van gebruik, onder welke vorm ook, verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van BeauNoir. Dergelijke toestemming dient schriftelijk te worden bekomen, tenzij BeauNoir zelf de mogelijkheid heeft voorzien om bepaalde elementen te delen via sociale netwerken. In dergelijk geval is de toestemming beperkt tot die specifieke elementen en tot die specifieke sociale netwerken waarvoor door BeauNoir de mogelijheid te delen is voorzien. Elke inbreuk hiertegen zal juridisch vervolgd worden.

Artikel 11 - Verantwoordelijkheid

BeauNoir kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor geleden directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik of de onbeschikbaarheid van de site. Zij is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de systemen van de klant door het bezoek aan de site zoals onder meer door aanwezigheid van een binnendringing van buitenaf of van informaticavirussen.

BeauNoir kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten in de foto’s of de teksten die gebruikt worden voor de product omschrijvingen op de site.

BeauNoir kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van de bestellingen wegens uitputting van voorraad of wegens redenen buiten haar controle, hieronder begrepen de gevallen van overmacht, zoals onder meer verstoring of staking van transport-, post-, of communicatie diensten, in geval van overstroming of brand, ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het netwerk.

In alle gevallen waar de verantwoordelijkheid van BeauNoir aangesproken wordt of zou kunnen worden, is de verantwoordelijkheid van BeauNoir beperkt tot het bedrag dat door de klant effectief betaald werd voor de betrokken bestelling.

Artikel 12 - Geschillen en toepasselijke wetgevingen

In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Oost-Vlaanderen bevoegd tot beslechting van het geschil.

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomst tussen partijen.

Artikel 13 - Contact en geschillenregeling

In geval van vragen omtrent zijn aankoop, kan de klant contact opnemen met BeauNoir via het contactformulier. BeauNoir verbindt zich ertoe de klant een antwoord te geven binnen een termijn van maximum 5 werkdagen.

Artikel 14 - Wijziging algemene verkoopsvoorwaarden en nietigheid

BeauNoir kan op elk moment de onderliggende Algemene Voorwaarden wijzigen, onder andere om zich te schikken naar wettelijke verplichtingen. Via de site meegedeelde wijzigingen krijgen uitwerking op alle hierop volgende offertes of bestellingen.

BeauNoir behoudt zich het recht voor om op elk moment het ontwerp en de inhoud van haar site te wijzigen.

Indien door de beslissing van een rechtbank één of meerdere artikel(en) of paragraaf(en) uit de onderliggende Algemene Voorwaarden nietig of niet-tegenstelbaar zou worden, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van de andere artikelen en paragrafen van de onderliggende Algemene Voorwaarden, noch van de overeenkomst tussen partijen.

Artikel 15 - Privacybeleid

De klant vindt meer informatie over de politiek van de privacy bij BeauNoir terug op de Privacy- & Cookiebeleid-pagina.